•  Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie

     sp_109_PROCEDURY.pdf


      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH   ZAGROŻENIA DZIECI  ORAZ W TRUDNYCH    SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH.

     

     Procedury_postepowania_w__SP_109_.pdf

     1.Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego   zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych.

     2. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie).

     3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec siebie i osób dorosłych.

     4. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

     5. Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy).

     6.  Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły.

     7. Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli i/lub pracowników szkoły wobec uczniów.

     8.  Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

     9. Procedura postępowania w przypadku ucznia krzywdzonego.

    10. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa.

    11. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.

    12. Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji.

    13. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.

    14. Procedura postepowania interwencyjnego w przypadku wymuszania

    15. Procedura organizowania i przebiegu imprez masowych i uroczystości szkolnych.

    16. Procedura postępowania z uczniem pod wpływem alkoholu.

    17. Procedura postepowania rodzic w szkole pod wpływem alkoholu (odbiera dziecko, przybył na zebranie).

    18.  Procedura postepowania w przypadku otrzymania wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.

    19. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły.

    20. Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy.


    PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM  SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE

      procedura-uczen_trudny_ok4_01_2019.pdf


     Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy  w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich    procedura-wszawica.pdf

     


    zob.też    Wszawica. Poznaj i pokonaj. 


   • UWAGA!  Od dnia 30.01.2017 r obowiązywać będą na terenie naszej placówki następujące procedury:

     

      Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 109

    1. Osobą obcą jest każda osoba, która aktualnie nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły.

    2. Osoby obce (w tym rodzice) nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

    3. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane zgłosić dyżurującemu tam pracownikowi z kim chcą się spotkać oraz wpisać do specjalnie w tym celu założonego rejestru danych personalnych, godziny i celu wizyty.

    4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

    5. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas zajęć oraz wywoływać· nauczyciela w celu przeprowadzenia z nim rozmowy.

    6. Powyżej wspomniane rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu się, przed lubpo zakończonych zajęciach nauczyciela.

    7. Rodzice nie mogą wchodzić i przebywać w stołówce szkolnej zgodnie z jej regulaminem.

    8.Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku· każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie zajęć·lekcyjnych.

    9.W przypadku odmowy podporządkowania się obowiązującym w szkole procedurom, powinien być o zdarzeniu poinformowany dyrektor szkoły.

    ♦ Procedura korzystania z szatni szkolnej.  

    1.Pracownik szkoły otwiera szatnię o godzinie 6.30.

    2.Drzwi wejściowe prowadzące z szatni na teren szkoły są zamykane o godz. 8.20 i otwierane w uzasadnionych przypadkach.

    3.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

    4.Uczniowie, którzy spóźnią się na pierwszą godzinę lekcyjną (wg planu), czekają na rozpoczęcie drugiej godziny lekcyjnej w sali 006.

    5.Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na piętro równo z dzwonkiem na przerwę.

    6.Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany (buty na jasnej podeszwie) i zdjęcia okrycia wierzchniego.

    7.W szatni uczniowie pozostawiają porządek po sobie – ubranie wierzchnie powinno być powieszone na wyznaczonym miejscu, natomiast obuwie umieszczone w worku 
    i także powieszone, w celu umożliwienia szatniarce wykonania prac porządkowych.

    8.Za kontrolę realizacji punktu 6 odpowiedzialni są nauczyciele sprowadzający uczniów po ostatniej lekcji do szatni i wychowawca klasy.

    9.Rodzice klas 0-III przyprowadzający dzieci do szkoły pozostawiają je w szatni szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy/nauczyciela dyżurującego/pomocy nauczyciela.

    10.Stosujemy zasadę „Mamo, tato dalej idę sam”.

    11.Uczniowie klas drugiego etapu edukacyjnego przychodzą do szkoły przed planowanym rozpoczęciem zajęć

    i czekają na lekcje pod drzwiami sali, w której mają rozpocząć zajęcia.

    12.Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają obowiązek przebywania 
    w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć.

    13.Nauczyciel po zakończeniu ostatnich zajęć danej klasy sprowadza dzieci do szatni, pozostaje z nimi do momentu opuszczenia przez nich boksu.

    14.Dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadzane są przez
     nauczyciela kończącego zajęcia bezpośrednio do świetlicy.

    15.Chore / niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie/ wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły.

    16.Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

    17.Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

    18.W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są przez pracowników obsługi.

    19.Wyjście ze szkoły całej klasy podczas godzin lekcyjnych i korzystanie z szatni szkolnej w tym czasie odbywa się w obecności nauczyciela i pracownika.

    20.Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługujących szatnię.

    21.W przypadku zaginięcia odzieży bądź butów postępujemy zgodnie z procedurami postępowania jak w przypadku kradzieży.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek