• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109

im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

_____________________ 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109

 

im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

 

_____________________

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

 

 

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym społeczności szkolnej w szczególności uczniom i pracownikom. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL NET+.

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

Zagadnienia ogólne

 

 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego.

 

 3. Biblioteka szkolna współpracuje z:

 

 1) uczniami w zakresie:

 

 a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki

 

 i odpowiedzialności za jej użytkowanie;

 

c) polityki gromadzenia zbiorów

 

 2) nauczycielami w zakresie:

 

 a) udostępniania zbiorów,

 

 b) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz

 

 o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczane książki,

 

c) polityki gromadzenia zbiorów

 

 3) rodzicami w zakresie:

 

 1. a)wyposażania uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne

 

 i ćwiczeniowe,

 

 b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczone książki,

 

 c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz sposobie przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu,

 

d) finansowania oraz polityki gromadzenia zbiorów.

 

e) organizacji imprez propagujących czytelnictwo, 

 

 4.  z innymi bibliotekami w zakresie:

 

a) organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych

 

b) wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

Funkcje biblioteki

 

 1.Do zadań biblioteki należy:

 

a) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,

 

b) dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,

 

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu programu profilaktyczno-wychowawczego.

 

d) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,

 

e) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną oraz pedagogiczną,

 

f) wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

 

g) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 

h) organizowanie zajęć czytelniczych,

 

i) upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,

 

j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 

k) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

 

 

2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom i rodzicom.

 

 

 

3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Biblioteka pracuje wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

Organizacja biblioteki

 

 

 

1. Nadzór:

 

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:

 

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

 

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

 

 

 

2. Lokal:

 

Lokal biblioteki składa się z pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni, zaplecza technicznego.

 

 

 

3. Zbiory:

 

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

 

- wydawnictwa informacyjne,

 

- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

 

- podręczniki szkolne,

 

- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

 

- lektury uzupełniające do języka polskiego,

 

- literaturę popularnonaukową i naukową,

 

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

 

- wydawnictwa albumowe,

 

- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

 

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

 

- materiały audiowizualne.

 

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,

 

d) gazety codzienne, czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece przez rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

 

e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni oraz do pracowni szkolnych na zajęcia.

 

 

 

2. Pracownicy:

 

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

 

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

 

 

3. Czas pracy biblioteki:

 

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

 

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

 

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

 

 

 

4. Finansowanie wydatków:

 

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

 

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

 

c) propozycje wydatków na działalność biblioteki w tym na uzupełnianie zbiorów zatwierdza dyrektor,

 

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

 

 

1. Praca pedagogiczna.

 

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

 

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

 

c) udzielania informacji,

 

d) rozwijania kompetencji czytelniczych i informacyjnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

 

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

 

f) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

 

g) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

 

h) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

2. Praca organizacyjno–techniczna.

 

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 

a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

 

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

 

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

 

e) organizacji udostępniania zbiorów,

 

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.).

 

 

 

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

 

Bibliotekarz:

 

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

 

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

 

c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

 

d) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

 

e) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,

 

f) doskonali warsztat pracy,

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

Zasady funkcjonowania wypożyczalni.

 

 

 

1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem, a bibliotekarz rejestruje wypożyczane materiały na jego koncie w systemie MOL Net+.

 

2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki:

 

a) lekturę obowiązkową na okres 2 tygodni,

 

b) pozostałe książki na okres 1 miesiąca,

 

c) jednocześnie można mieć wypożyczone najwyżej 3 pozycje,

 

c) w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 

d) za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można przedłużyć termin zwrotu, o prolongatę można prosić osobiście lub zgłosić poprzez MOL NET +.

 

       e) czytelnik może również prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, w sposób           

 

          opisany powyżej

 

 

 

        f) zasady wypożyczania i użytkowania podręczników regulują odrębne przepisy.

 

3. O wypożyczone zbiory czytelnik zobowiązany jest dbać, chronić przed zniszczeniem,

 

    a o zauważonych przy wypożyczeniu uszkodzeniach niezwłocznie poinformować.

 

4. Do przeglądania zasobów bibliotecznych służy KATALOG;

 

a) do magazynu książek dla młodzieży, lektur oraz działu literatury dla młodszych dzieci uczniowie mają dostęp w uzasadnionym przypadku- odszukania konkretnej pozycji na półce- tylko za zgodą bibliotekarza.

 

 1. b)

 

 

 

3. Informację o stanie swojego konta czytelnik może uzyskać osobiście lub poprzez   

 

    zalogowanie się w systemie MOL NET+ w sposób opisany w pomocy programu dostępnej  

 

     na stronie internetowej szkoły. 

 

 4. Ostateczny termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:

 

a) dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

 

b) dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.

 

 

 

5. Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia i in. zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

 

 

6. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

 

 

 

7. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela, a w czytelni pod opieką bibliotekarza.

 

 

 

8. Wobec czytelników przetrzymujących oraz tych, którzy zagubili lub zniszczyli wypożyczone książki i materiały, stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia lub odkupienia zaległych pozycji.

 

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone książki i materiały zobowiązany jest   w jak najszybszym terminie:

 

a) do odkupienia takich samych jak wypożyczone,

 

b) w wyjątkowych wypadkach, gdy są to pozycje nieosiągalne na rynku, odkupić inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza lub dokonać po uzgodnieniu z biblioteką odpowiedniej wpłaty na rzecz szkoły.

 

       

 

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów, które przedstawiają w sekretariacie szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

Zasady korzystania z czytelni.

 

 

 

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki. Czytelnia jest miejscem cichej pracy i nauki własnej oraz samokształcenia uczniów i  nauczycieli.

 

 

 

 1. a)Czytelnicy przebywający w bibliotece w czasie długich przerw oraz poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji w DZIENNIKU ODWIEDZIN oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.
 2. b)Miejsce w czytelni przy stoliku lub stanowisku komputerowym wskazuje bibliotekarz
 3. c)W czasie przerw przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.

 

 

 

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 

 1. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.

 

b) Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi,

 

c) Obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania   

 

 posiłków i picia napojów.

 

d)   Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia

 

e) Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie użytkownik  może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. W przypadku ucznia- o zaistniałej sytuacji powiadamiany jest wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz jego rodzice/opiekunowie.

 

4. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione

 

    wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

  1. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

 

2. Szkolne Centrum Informacji (SCI) jest udostępniane uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.

 

a) z komputerów można korzystać za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza

 

b) w wyjątkowych sytuacjach czas pracy SCI  może zostać ograniczony lub zmieniony.

 

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę jeżeli jest wiele osób oczekujących. Można dokonać rezerwacji  stanowiska komputerowego na następny dzień.

 

4. Rezerwacji stanowiska komputerowego dokonywać należy z (minimum) jednodniowym wyprzedzeniem.

 

5. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza, to on wskazuje odpowiednie stanowisko komputerowe.

 

 1. a)udostępnienie komputera jest poprzedzone wpisem do REJESTU UŻYTKOWNIKÓW,
  1. b)korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym.; dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych,
  2. c)z komputerów można korzystać przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych; za zgodą bibliotekarza komputer może zostać udostępniony na przerwie, jeśli użytkownik potrzebuje wyszukać informacje służące procesowi dydaktycznemu.
  3. d)w bibliotece można drukować za zgodą bibliotekarza jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

 

 7. Użytkownik ma obowiązek:

 

a) przed rozpoczęciem pracy zgłosić wszelkie nieprawidłowości, wątpliwości i uwagi, dotyczące sprzętu,

 

 b)  informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeń technicznych,

 

c) uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników,

 

 d) stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.

 

e) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

 

f) przed opuszczeniem stanowiska skasować wszelkie wprowadzone dane i wylogować się z systemu; poinformować bibliotekarza o zakończeniu pracy.

 

 

 

 

 

 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się

 

a) instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz samowolnego używania własnych dysków wymiennych ( płyty itp.)

 

b) wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza, nie należy zamykać systemu i samodzielnie wyłączać komputera.

 

 c) wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnego z prawem.

 

d) prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),

 

e) umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

   9. Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz ewentualnie blokować dostęp do niektórych danych czy usług. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie dokonując stosownego wpisu w DZIENNIKU ODWIEDZIN. 

 

10. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet oraz za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

 

11. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 5 minut bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

 

12. Użytkownik niestosujący się do przepisów REGULAMINU może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputera w bibliotece, a informacja o tym zostaje przekazana wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz rodzicom/opiekunom ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 

2. Po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani są do uzgodnienia i uaktualnienia stanu kont.

 

 

 

3. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki w celu przeprowadzenia ich kasacji.

 

 

 

4. Rozstrzygniecie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora lub Wicedyrektorów.

 

 

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w dniu 14 września 2017r. 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!