• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

ZARZĄDZENIE nr 7/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 109

z dnia 01 września 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.

§ 2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 109

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd m. st. Warszawy.

§ 3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć w postaci papierowej wypożyczane są nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego, a podręczniki lub materiały w postaci elektronicznej udostępniane.

 3. Szkoła udostępnia lub przekazuje uczniom niektóre materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, rodzice wówczas zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

 § 4

1. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie listy uczniów sporządzonej przez sekretariat szkoły .

2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

3. Podręczniki wypożyczane są uczniom do dnia 15 września danego roku szkolnego; w uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w trakcie roku szkolnego.

4. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą.

5.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

§ 5

 Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

1.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

2.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych).

§ 6

 1. Po   zatwierdzeniu klasyfikacji rocznej uczniowie zwracają wszystkie wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 20 czerwca danego roku.

2. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.1 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia (w skali 1-5).

5. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

§ 7

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

2. W przypadku niezwrócenia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów nabycia nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na wskazane stosownymi przrepisami konto, a dowód wpłaty przekazuje do biblioteki szkolnej .

3. Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręczników (w szczególności do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej) po okresie użytkowania, który określają odrębne przepisy.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

§ 8

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

1. Podręczniki należy obłożyć.

2. Nie wolno w nich pisać i rysować.

3. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

4. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręczniku, trzeba zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu podręcznika.

§ 9

 Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§ 10

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§ 11

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 12

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STEFAN DEJNEKA

DYREKTOR SZKOŁY

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!