• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109

im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE

 I. Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie prawni  uczniów naszej szkoły.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

 5. W bibliotece należy zachować ciszę.

 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

II. Zasady korzystania z  wypożyczalni.

 1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem, a bibliotekarz rejestruje wypożyczane materiały na jego koncie w systemie MOL Net+.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki:

a) lekturę obowiązkową na okres 2 tygodni,

b) pozostałe książki na okres 1 miesiąca,

c) jednocześnie można mieć wypożyczone najwyżej 3 pozycje,

c) w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

d) za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można przedłużyć termin zwrotu, o prolongatę można prosić osobiście lub zgłosić poprzez MOL NET +.

       e) czytelnik może również prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, w sposób      

          opisany powyżej

       f) zasady wypożyczania i użytkowania podręczników regulują odrębne przepisy.

3. O wypożyczone zbiory czytelnik zobowiązany jest dbać, chronić przed zniszczeniem,  a o zauważonych przy wypożyczeniu uszkodzeniach niezwłocznie poinformować.

4. Do przeglądania zasobów bibliotecznych służy KATALOG;

a) do magazynu książek dla młodzieży, lektur oraz działu literatury dla młodszych dzieci uczniowie mają dostęp w uzasadnionym przypadku- odszukania konkretnej pozycji na półce- tylko za zgodą bibliotekarza

3. Informację o stanie swojego konta czytelnik może uzyskać osobiście lub poprzez   

    zalogowanie się w systemie MOL NET+ w sposób opisany w pomocy programu dostępnej  

     na stronie internetowej szkoły. 

 4. Ostateczny termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:

a) dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

b) dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.

 5. Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia i in. zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 6. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

 7. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela, a w czytelni pod opieką bibliotekarza.

 8. Wobec czytelników przetrzymujących oraz tych, którzy zagubili lub zniszczyli wypożyczone książki i materiały, stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia lub odkupienia zaległych pozycji.

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone książki i materiały zobowiązany jest   w jak najszybszym terminie:

a) do odkupienia takich samych jak wypożyczone,

b) w wyjątkowych wypadkach, gdy są to pozycje nieosiągalne na rynku, odkupić inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza lub dokonać po uzgodnieniu z biblioteką odpowiedniej wpłaty na rzecz szkoły.

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów, które przedstawiają w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

III. Zasady korzystania z czytelni

 

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki. Czytelnia jest miejscem cichej pracy i nauki własnej oraz samokształcenia uczniów i  nauczycieli.

 a)Czytelnicy przebywający w bibliotece w czasie długich przerw oraz poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji w DZIENNIKU ODWIEDZIN oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.b)Miejsce w czytelni przy stoliku lub stanowisku komputerowym wskazuje bibliotekarz

c)W czasie przerw przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.

 

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 1. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.

b) Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi,

c) Obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania   

 posiłków i picia napojów.

d)   Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia

e) Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie użytkownik  może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. W przypadku ucznia- o zaistniałej sytuacji powiadamiany jest wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz jego rodzice/opiekunowie.

4. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione

    wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!