• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA
tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

STRONY DLA DZIECI

"Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"

01

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 W WARSZAWIE

pdf 

I.Podstawy prawne.

 

Dz. U z 2016 r. poz. 1943 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                           Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 60 -  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                                                                 Dz. U z 31.03.2017 r. poz. 703 - w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

II. Wstęp ( założenia ).

Obszar działań doradczych to poznanie zawodów,  możliwości uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, poznanie stanowisk pracy, predyspozycje ucznia do wykonywania zawodu.                                                                                                                                                         Działania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

III. Cele ogólne i szczegółowe.

1. Cele ogólne mają być ukierunkowane na:

 • samopoznanie
 • przyszłość
 • rynek pracy
 • na realizację celów związanych z karierę zawodową

2. Cele  szczegółowe:

      a) w zakresie współpracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej

 

     b)  w zakresie współpracy z nauczycielami:

 

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

 

 1. c)w zakresie pracy z uczniami:

 

 • wdrażanie uczniów do samopoznania
  • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
  • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
  • przełamywanie barier emocjonalnych
  • wyrabianie szacunku dla samego siebie
  • planowanie własnego rozwoju
  • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
  • poznanie możliwych form zatrudnienia
  • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
   • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
   • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
   • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
   • poznanie lokalnego rynku pracy
   • kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia
   • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
  • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
  • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie                   i niepełnosprawność)
   • organizowanie Tygodnia Kariery Zawodowej

 

 

 1. IV.Adresaci.

            Adresatami są uczniowie klas VII.

 1. V.Koordynator i osobyza realizację programu.

            Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest szkolny doradca zawodowy Monika Zimny.

 1. 1.Osoby odpowiedzialne:
 • dyrektor szkoły
 • szkolny doradca zawodowy
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny

 

 1. 2.Osoby współuczestniczące:
 • wychowawcy klas
 • wychowawcy świetlicy szkolnej
 • bibliotekarz   szkolny
 • pielęgniarka szkolna
 • instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (UP, PPP itp.)

 

 1. VI.Treści i czasprogramu.

 

Harmonogram zajęć

 

Lp.

Temat

Termin realizacji

Czas

 1. 1.

Mocne i słabe strony – moje i pracodawcy.

wrzesień

45 min

 1. 2.

Zdolności i umiejętności jakie mam, a jakie jeszcze muszę zdobyć.

październik

45 min

 1. 3.

Moje zainteresowania, zajęcia dodatkowe, hobby.

listopad

45 min

 1. 4.

Zawody, stanowiska pracy i predyspozycje zawodowe.

grudzień

45 min

 1. 5.

Moja osobowość a osobowość zawodowa.

styczeń

45 min

 1. 6.

Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery.

luty

45 min

 1. 7.

Kto i co może mnie zmotywować?

marzec

45 min

 1. 8.

Praca indywidualna i grupowa.

kwiecień

45 min

 1. 9.

Świat zawodów – stare i nowe zawody, zawody przyszłości.

maj

45 min

 1. 10.

Moje kwalifikacje i kompetencje a potrzeby rynku pracy.

czerwiec

45 min

 

 

 

 1. VII.Metody i formy pracy doradczej.
 2. 1.Metody pracy:

 

 • pogadanki
 • warsztaty
 • lekcje zawodoznawcze
 • wycieczki do zakładów pracy
 • spotkania zawodowe
 • spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych
 • organizacja konkursów zawodoznawczych
 • udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach
 • udział w programach fundacji
 • ankiety

 

2. Formy pracy z klasą obejmować będzie działania wychowawczo- informacyjne. Młodzież trafiając do nowej szkoły lub nowego miejsca pracy, nie tylko może, ale przede wszystkim powinna zaakceptować siebie razem ze swoimi trudnościami po to, by mimo ich istnienia włączyć się do normalnego funkcjonowania społecznego.

Zajęcia będą miały na celu poprawę funkcjonowania uczniów z trudnościami emocjonalnymi, zwiększenie umiejętności ich współżycia w grupie oraz wyrównania ich ewentualnych zaburzeń integracji.

 1. VIII.Współpraca.

Współpraca z nauczycielami obejmować będzie realizację systemu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i uczniami. Zadaniem nauczycieli jest gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej w czytelni biblioteki szkolnej. Nauczyciele będą organizować współpracę z instytucjami środowiska lokalnego w celu rozwijania świadomości zawodowej.

Wychowawcy wraz z nauczycielami zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z realizacji poszczególnych działań i przekazania ich szkolnemu doradcy zawodowemu.

Współpraca z rodzicami  dotyczyć będzie pedagogizacji oraz sfery informacyjnej.                                             Spotkania z rodzicami będą miały na celu :                                                                                                                   -  udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami adaptacyjnymi ich dzieci                  -  pomoc w wyborze dalszej drogi życiowej ich dzieci

 1. IX.Przewidywane rezultaty (efekty).

ü Przygotowanie młodzieży do podjęcia  trafnych decyzji edukacyjno zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami  oraz do roli  pracownika na współczesnym rynku pracy.

ü Przygotowanie uczniów  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie.

ü Kształtowanie proaktywnych postaw  we współczesnym świecie.

 1. X.Ewaluacja.

            Ankieta ewaluacyjna..

 1. XI.Efekty działań w zakresie doradztwa zawodowego - uczeń

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

- Potrafi dokonać adekwatnej samooceny                                                                                                                            - Rozpoznać mocne i słabe strony                                                                                                                                   - Wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności                                                                                                - Racjonalnie planować ścieżkę  edukacyjno zawodową                                                                                              - Dostosować się do zmian                                                                                                                                            - Analizować źródła informacji edukacyjno zawodowej                                                                                                             - Potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami                                                               - Współpracować w zespole                                                                                                                                                    - Sporządzać  CV i list motywacyjny                                                                                                                               - Skutecznie się zaprezentować                                                                                                                                         - Zachować się asertywnie                                                                                                                                                      - Dopasować kompetencje do zawodu                                                                                                                             - Sprawnie się komunikować                                                                                                                                         - Przewidzieć skutki działań

 

 1. XII.Pomocne linki i strony www

 

ü  doradztwo edukacyjno- zawodowe                                                                                      http://www.ore.edu.pl

 

ü  informacje o uczelniach, kierunki studiów                                                                          http://www.uczelnie.info.pl

 

ü  informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze                                                                   http://www.ohpdlaszkoly.pl

 

ü  informacje o zawodach, rankingi szkół                                                                                http://www.perspektywy.pl

 

ü  Krajowe Ramy Kwalifikacji                                                                                                 http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

 

ü  Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu   na poszczególne zawody                       http://barometrzawodow.pl/

 

ü  Informacje dotyczące edukacji, scenariusze zajęć, informacje o egzaminach konkursach  http://www.interklasa.pl

 

ü  Katalog zawodów                                                                                                                  http://www.kluczdokariery.pl   

 

ü  Testy, uczelnie                                                                                                                       http://www.szkolnictwo.pl  

 

ü  Biuro Edukacji                                                                                                                      http://edukacja.warszawa.pl        

linia 4

2018/2019
PODRĘCZNIKI

podrecznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Regulamin 

Wykaz podręcznikow 

2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

szkola

TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!