•         ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

        Anna Gilak     Jolanta Jaworska     Jolanta Kryskiewicz   Beata Pogodzińska

    Grażyna Krążyńska - intendet

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  


     

   • OGŁOSZENIE

   • Uwaga !!! 

    Opłaty obiadowe za czerwiec naliczone zostały na stan z dnia 24 05 2019. Ewentualne dalsze odliczenia za niewykorzystane obiady majowe uwzględnione będą w następnym okresie rozliczeniowym 

     Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie .

    Należności za obiady należy wpłacać w dniach;        27- 31 maja 2019 r.

             - u intendenta w godzinach: 7,30- 10,00 i 13,00 - 14,30

           na konto szkoły : 54103015080000000550743078 

     Wpłaty należy dokonywać zgodnie z  umieszczonym na głównej szkolnej stronie internetowej  indywidualnym wyliczeniem 

    wysokości opłat 

    W tytule przelewu należy podać imię , nazwisko , klasę dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia lub dni miesiąca.

    Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    Kwota należności naliczana jest  za pełen miesiąc abonamentowy  (pomniejszona lub powiększona  o odliczenia, nadpłaty i niedopłaty.)            

    Od 3 czerwca wpłaty za obiady czerwcowe nie będą przyjmowane.

    Nieobecność lub rezygnację z posiłku w stołówce szkolnej należy zgłaszać u intendenta lub w sekretariacie szkoły najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji do godziny 9,00 osobiście lub telefoniczne:

    22 277 11 28  intendent 

     22 277 11 23  sekretariat


     

  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Poniedziałek
    26. 08.
   • Posiłek 1
    brak danych
   • Posiłek 2
    brak danych
   • Wtorek
    27. 08.
   • Posiłek 1
    brak danych
   • Posiłek 2
    brak danych
   • Środa
    28. 08.
   • Posiłek 1
    brak danych
   • Posiłek 2
    brak danych
   • Czwartek
    29. 08.
   • Posiłek 1
    brak danych
   • Posiłek 2
    brak danych
   • Piątek
    30. 08.
   • Posiłek 1
    brak danych
   • Posiłek 2
    brak danych
   • Sobota
    31. 08.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    01. 09.
   • Nieczynna

   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2019     

     wynosi 5,20 zł. Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góryw ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za obiady będą przyjmowane    przez intendenta – w wejściu „A” do budynku szkoły  w godzinach 7.30 – 10.00 i 13.00- 14.30

      lub   na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę, do któr uczęszcza  dziecko  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku

      niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  jest na tablicy szkolnej  w szatni  i u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.

     4. W przypadku wpłat  dokonanych przelewem kwota należna na dzień publikacji ( tj. na pięć dni przed końcem miesiąca ) wyliczona jest w pliku  Indywidualne wyliczenie opłaty

     

     Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem

    indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie

     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     8. Obiady wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta.

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane obiady następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącegodyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

       2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

      3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta.

      4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 369489
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek