• AKCJA LATO W MIEŚCIE 2023

   •           w Szkole Podstawowej nr 109  

    odbędzie się 

    turnus I 26.06-21.07

    turnus II 24.07-11.08

   • Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich

   • Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr
    109 im.Batalionów Chłopskich

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

    2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia.

    3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

    • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe
    miejsce zamieszkania w Warszawie,

    • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika
    wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki,

    • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

    4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

    5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30.

    6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

    7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

    8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

    9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

    10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

    11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

    • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia  osobistego z informacją pisemną rodzica/opiekuna prawnego, oraz potwierdzeniem od pracownika akcji o godzinie przyjęcia pisma lub
    przesłać taką informację na adres e-mail sp109latozima@gmail.com

    • do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

    12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: sp109latozima@gmail.com, dnia poprzedzającego jego nieobecność.

    13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    • opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr 95 1030 1508 0000
    0005 5074 3019

    • posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr 54 1030 1508 0000
    0005 5074 3078

    14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

    15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

    16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

    17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

    18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023.

    19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 12492
 • Galeria zdjęć

   brak danych