• AKCJA LATO W MIEŚCIE 2022

   •           w Szkole Podstawowej nr 109  

    odbędzie się  od 16.08-31.08. 2022 roku


     

   • Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022

   • Załącznik nr 2

    do Wytycznych do zasad realizacji Warszawskiej Akcji

    „Lato w Mieście” 2022

     

     

     

    Zasady postępowania rekrutacyjnego

    do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022

     

    Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.      z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

    Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

     

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
    2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl
    3.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  z wyjątkiem ostatniego turnusu, który może trwać 5, 7 lub 8 dni, tj. 22-26.08, 22-30.08 lub 22-31.08. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2022.
    4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
     w
     elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 r. do godziny 24:00.
    5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
    6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
    • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
    1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2022 w szkołach/placówkach specjalnych.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2021/2022 organizują Akcję.
    3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 24.05.2022 r. od godziny 16:00.
    4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 25.05.2022 r. od godziny 8:00 do 08.06.2022 r. do godziny 12:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
    5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
    6. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
    7. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki. 
    8. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
    9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl

     

     

    Harmonogram zapisów do Akcji "Lato w Mieście" 2022

     

    Data

    Etap zapisów/czynności kandydata

    od

    do

    10.05.2022 r.
    godzina 8:00

    22.05.2022 r.
    godzina 24:00

    Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

    24.05.2022 r.
    godzina 16:00

    Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    25.05.2022 r.
    godzina 8:00

    08.06.2022 r.
    godzina 12:00

    1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
     Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

     

    1. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
     Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

    13.06.2022 r.
     godzina 12:00

    Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    20.06.2022 r.
    godzina 8:00

    Publikacja wolnych miejsc.

     

    Rekrutacja na wolne miejsca

     

    1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
    • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
    • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 20.06.2022 r. od godziny 08:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2022;
    • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
    1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
      w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
     i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
     o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
     z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

     

    20.06.2022 r.
    godzina 8:00

     

    Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

    Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji     w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

    Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 8216
 • Galeria zdjęć

   brak danych