• WOLONTARIAT


   •  

    OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU

    - Joanna Stepaniuk - koordynator 

    - Anna Rafalska 

   • Nie trzeba być bogatym,
    aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
    można mu podarować odrobinę czasu i uwagi.

    Dorothy Green

             Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów – wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

            Działalność   Wolontariatu w naszej szkole prowadzona jest z myślą  o realizowaniu pięknej idei i wartości jaką jest pomoc i wrażliwość na potrzeby innych. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole  są pełni pasji i zaangażowania. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak  i samym sobie.

    WOLONTARIAT – ŚWIADOMIE POMAGAM

    JESTEM TAM , GDZIE MNIE POTRZEBUJĄ

    Cele i założenia Szkolnego  Wolontariatu:

    • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
    • Integracja społeczności szkolnej;
    • Przygotowanie uczniów do podejmowania  decyzji, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w pracy na rzecz innych;
    • Rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
    • Tworzenie pozytywnych więzi społecznych i uczenie współdziałania w grupie;
    • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisów;
    • Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci;
    • Ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami, takimi jak: wojna, głód, brak wody pitnej, niewolnicza praca dzieci;
    • Umożliwienie uczniom podejmowanie działań  na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych i potrzebujących;
    • Wspieranie ciekawych inicjatyw charytatywnych dzieci na terenie szkoły i poza nią;
  • REGULAMIN WOLONTARIATU
   w Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie
   przyjęty dnia 10.10.2023r.
    

   §1
   Postanowienia ogólne

   1. Regulamin określa zasady świadczenia wolontariatu w ramach wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej nr 109  im. Batalionów Chłopskich w Warszawie ( dalej: “Koło”) i przyznawania wpisu na świadectwie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
   2. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły (dalej: “Opiekun”).

    

   §2
   Cele i działania

   1. Wolontariatem jest nieodpłatne, świadome i ochotnicze działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji[1]. Wolontariusze świadczą wolontariat w ramach Koła.
   2. Koło działa w celach:
    1. wykonywania świadczeń wolontariackich przez uczniów i uczennice;
    2. zapoznania uczniów i uczennic z ideą wolontariatu oraz jej propagowania;
    3. uwrażliwiania uczniów i uczennic na potrzeby innych;
    4. kształtowania postaw prospołecznych;
    5. wspierania umiejętności pracy zespołowej;
    6. angażowania społeczności szkolnej w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem;
    7. dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi;

    

   1. Działalność Koła opiera się m.in. na:
    1. organizacji i wspieraniu zbiórek charytatywnych;
    2. organizacji i wspieraniu wydarzeń sportowo-kulturalnych;
    3. wspieranie innych uczniów w ich obowiązkach;
    4. pomoc pracownikom szkoły w organizowanych przez  nich działaniach;
    5. udział w akcjach promujących szkołę;

    

   1. Koło może nawiązać współpracę z podmiotem uprawnionym do organizacji wolontariatu  (dalej: Zewnętrzny Organizator Wolontariatu)[2] w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tego podmiotu. Zasady wykonywania świadczeń wolontariackich zostaną określone w umowie o współpracy zawartej z Zewnętrznym Organizatorem Wolontariatu.

   §3
   Wolontariusze

   1. Wolontariuszem/wolontariuszką w Kole może być osoba, która:
    1. zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich ze zgoda rodzica/opiekuna prawnego
    2. wykonuje prace na rzecz szkoły lub przedszkola będąc na jego terenie lub akcje zewnętrzne, w których szkoła bierze udział
     (dalej: “Wolontariusz”).
   2. Wolontariusze są członkami i członkiniami Koła.
   3. W czasie wykonywania świadczeń Wolontariusz pozostaje pod nadzorem Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki Zewnętrznego Organizatora Wolontariatu, na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie.
   4. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy jest dobrowolne.
   5. Wolontariusz nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich bez wcześniejszej zgody osoby zobowiązanej do jego nadzoru (Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki Zewnętrznego Organizatora Wolontariatu).
   6. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy Opiekunowi i liczyć na wsparcie w ich realizacji ze strony Opiekuna i innych członków Koła.
   7. Wolontariusze są zobowiązani do:
    1. uczestniczenia w działaniach Koła, w tym spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach i warsztatach;
    2. wykonywania świadczeń wolontariackich z należytą starannością;
    3. okazywania innym szacunku, w szczególności osobom, na rzecz, których wykonywane są świadczenia;
    4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu świadczeń;
    5. dbania o powierzone materiały;
    6. przestrzegania postanowień Regulaminu i porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
   8. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń.
   9. Wolontariusze mogą być nagrodzeni poprzez:
    1. przyznanie dyplomu za działalność wolontariacką,
    2. wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka)
    3. podniesienie o jeden stopień oceny końcoworocznej z zachowania.
    4. wpis na świadectwie szkolnymw części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy[3]. Zasady dotyczące odnotowywania na świadectwie szkolnym świadczenia wolontariatu określa §4 Regulaminu.

   §4
   Zasady przyznawania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

    

   1. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy (osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) (dalej: “Wpis”). Wpis taki może zostać przyznany za świadczenie wolontariatu w ramach Koła jak i poza nim.
   2. Uczeń/uczennica szkoły podstawowej może uzyskać Wpis pod warunkiem świadczenia wolontariatu w wymiarze: co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego oraz to, że czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż 2 lata szkolne.
   3. Możliwa jest również realizacja wolontariatu poza szkołą. Powinna być ona udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem[4].
   4. Godziny wypracowane w ramach wolontariatu zarówno w szkole, jak i poza nią sumują się.
   5. W wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp. – są to przykładowe sytuacje, zapisy te można modyfikować zależnie od potrzeb i charakteru szkoły) decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.
   6. W przypadku świadczenia wolontariatu poza Kołem uczeń/uczennica jest zobowiązany/zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o świadczeniu wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę i pieczątkę podmiotu w którym świadczony był wolontariat[5], podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, okres, w którym uczeń/uczennica angażował/angażowała się w pomoc oraz liczba zrealizowanych przez niego/nią godzin.
   7. Odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rekomenduje  Opiekun Koła lub wychowawca klasy (rekomendacja jest rozumiana jako zaopiniowanie pozytywne dyrekcji szkoły umieszczenia wpisu na świadectwie).
   8. Dokumenty potwierdzające działania społeczne należy złożyć do opiekuna koła najpóźniej  dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

    

   §5
   Opiekun

   1. Do obowiązków Opiekuna należy:
    1. planowanie działalności i harmonogramu działań Koła;
    2. podział zadań i wspieranie wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy;
    3. nawiązywanie kontaktu i współpracy z Zewnętrznymi Organizatorami Wolontariatu;
    4. ustalanie terminów spotkań Koła;
    5. informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o działaniach Koła;
    6. współpraca z innymi pracownikami szkoły w związku z wykonywaniem świadczeń wolontariackich przez Wolontariuszy;
    7. uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania Koła;
    8. dbanie o wystawienie zaświadczeń o wykonywaniu świadczeń dla Wolontariuszy;
    9. dbanie o odnotowywanie na świadectwach szkolnych wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy zgodnie z postanowieniami §4;
    10. koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z Wolontariuszami, umów o współpracy z Zewnętrznymi Organizatorami Wolontariatu, uzyskiwania zgód na wykonywanie świadczeń, informacji i zgód RODO Wolontariuszy.

    

   §6
   Postanowienia końcowe

   1. W przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na

   świadectwie   promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły

   1. Wolontariusze obchodzą swoje święto w dniu 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
   2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły.
   3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    

   & 7

   Przepisy przejściowe dla klas 7 i 8

   Rok szkolny 2023/2024, 2024/2025

    

   1. W przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki) 
   2. W przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin

    

    
   1. Załącznik nr 1 do Regulaminu

   Warszawa, dnia …………………..

   Zaświadczenie o wykonywaniu wolontariatu poza szkołą

   Zaświadcza się, że uczeń/uczennica ……………………………(nazwa i numer szkoły)……………………………………

    

   ………………………………………………………………………………………………………………………
   (imię i nazwisko)

   angażował/a się w wolontariat na rzecz ……………………………………………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… (pełna nazwa Zewnętrznego Organizatora Wolontariatu) ……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    

   Zaangażowanie trwało od ……… (data)……………. do ……… (data) …………….  .
   W sumie liczba godzin zaangażowania w wolontariat wynosi ……(liczba godzin na dzień wydania zaświadczenia) …… godzin.

   W ramach wolontariatu uczeń/uczennica podejmował/a następujące czynności:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    

   ………………………………………………
                  pieczątka instytucji/organizacji

   …………………………………………………………………
                podpis osoby wystawiającej zaświadczenie

    

    

   [1] Zasady świadczenia wolontariatu reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

   [2] Podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu wskazuje art. 42. ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (są to np. organizacje pozarządowe czy instytucje – poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).

   [3]Odnotowanie osiągnięć ucznia/uczennicy odbywa się zgodnie z ust. 21 pkt 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 ze zm.).

   [4] Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

   [5] Podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu wskazuje art. 42. ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (są to np. organizacje pozarządowe czy instytucje – poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).

   • CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA 

  • Formularze

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2176
 • Galeria zdjęć

   brak danych