• ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  • Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

   Godziny funkcjonowania przedszkola:
   Przedszkole jest czynne od godziny  7:00 do 17:00
    
   Łączenie grup:
   Dzieci do godziny 8:00 zbierają się w jednej sali. 
   Od godziny 8.00 dzieci rozchodzą się ze swoimi nauczycielami do sali przypisanej danej grupie.
   Od godziny 15:30 następuje ponowne stopniowe łączenie grup.
    
   Ramowy plan dnia:

   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
    
   Grupy młodsze: 
   7:00 – 8:15    schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne i grupowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, ćwiczenia poranne, wprowadzenie do tematu tygodnia       
   8:15 – 8:30    porządkowanie sali, czynności higieniczne, rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych, przygotowanie do śniadania       
   8:30 – 9:00        śniadanie       
   9:00 – 11:35    zajęcia edukacyjne, dydaktyczne organizowane przez nauczyciela  wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju (fizycznego, społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego), gry i zabawy na placu zabaw, wycieczki, spacery, obserwacja przyrodnicza, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci organizowane w sali-w przypadku złych warunków atmosferycznych,        
   11:35 – 11:50    czynności higieniczne, rozwijanie samodzielności dzieci w czynnościach samoobsługowych, przygotowanie do obiadu, wdrażanie do wykonywania roli dyżurnych       
   12:00 – 12:15    obiad       
   12:15 – 14:00    przygotowanie do odpoczynku, przygotowanie sali do leżakowania w grupie 3-latków, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, audiobajek, sen/relaks, czytanie na dywanie       
   14:00 – 14:15    czynności higieniczne, budzenie dzieci w grupie 3-latków, przygotowanie do podwieczorku       
   14:15 – 14.45    podwieczorek       
   14:45 – 17:00    zabawy zorganizowane lub swobodne: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, ćwiczenia utrwalające, praca indywidualna, gry i zabawy na placu zabaw     


    
   Grupy starsze 4,5,6-latki:  
   7:00 – 8:30    schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne i grupowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, ćwiczenia poranne, wprowadzenie do tematu tygodnia       
   8:30 – 9:00    porządkowanie sali, czynności higieniczne, rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych, przygotowanie do śniadania       
   9:00 – 9:30        śniadanie       
   9:30 – 12:00    zajęcia edukacyjne, dydaktyczne organizowane przez nauczyciela  wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju (fizycznego, społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego), gry i zabawy na placu zabaw, wycieczki, spacery, obserwacja przyrodnicza, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci organizowane w sali - w przypadku złych warunków atmosferycznych       
   12:00 – 12:15    czynności higieniczne, rozwijanie samodzielności dzieci w czynnościach samoobsługowych, przygotowanie do obiadu, wdrażanie do wykonywania roli dyżurnych       
   12:15 – 12:35    obiad       
   12:35 – 14:00    relaksacja, „czytanie na dywanie”, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane wg programu, wspieranie rozwoju dzieci przez zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, zabawy swobodne dzieci, gry i zabawy na placu zabaw       
   14:00 – 14:15    czynności higieniczne, rozwijanie samodzielności dzieci, przygotowanie do podwieczorku       
   14:15 – 14.45    podwieczorek       
   14.45 – 17.00    zabawy zorganizowane lub swobodne: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, ćwiczenia utrwalające, zabawy i gry na placu zabaw     


   Na podstawie ramowego planu dnia jest ustalany szczegółowy rozkład dnia dla danych oddziałów przedszkolnych. 

   Grupy:
   W naszej Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich jest 5 grup przedszkolnych.
   Grupy w miarę możliwości są jednorodne wiekowo. 
   W grupach dzieci najmłodszych 3/4/5-latków dodatkowym wsparciem jest pomoc nauczyciela, jedna pani przypada na jedną grupę. 
    
   W roku szkolnym 2023/2024 podział grup przedszkolnych wygląda następująco:
    
   Dzieci 3 letnie – grupa „Słoneczka” sala M104
   Dzieci 4 letnie – grupa „Koale” sala M105
   Dzieci 5 letnie – grupa „Pszczółki” sala 107
   Dzieci 6 letnie; zerówki – grupy: „Sówki” sala 122 oraz „Bystrzaki” sala 120 
    

   Metody pracy:
   Podstawa programowa 
   Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
   https://www.sp109.waw.pl/a/podstawa-programowa
    
   W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy programy:
   - Program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń ” autorstwa Jolanty Wasilewskiej wyd. WSiP (na rok szkolny 2023/2024) – grupy przedszkolne 3,4,6 latków
    - Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci” autorstwa Barbary Dankiewicz, Beaty Gawrońskiej, Iwony Jabłońskiej-Gabrysiak, Emilii Raczek wyd. WSiP (na rok szkolny 2023/2024) – grupa przedszkolna 5 latków.
   Dbamy o całościowy rozwój dziecka poprzez proces opieki, wychowania, nauczania-uczenia się. Staramy się umożliwić dziecku odkrycie własnych możliwości, talentów, sensu działania, by mogło zgromadzić doświadczenia na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna, a w efekcie osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym. 

   Prowadząc zajęcia wychowawczo dydaktyczne wykorzystujemy:
   ·    Metody aktywizujące, wspierające rozwój dziecka
   .     Metody samodzielnych doświadczeń – poprzez stwarzanie warunków dla spontanicznej zabawy i innych form dowolnej działalności dziecka,
   ·       Metody kierowania własną działalnością dziecka obejmujące inspirowanie spontanicznej działalności dziecka przez zachętę, sugestie podsuwanie pomysłu,
   ·       Metody zadań stawianych dziecku, które dziecko rozwiązuje aktywnie i samodzielnie,
   ·       Metody ćwiczeń pobudzająca dzieci do powtarzania różnych czynności,
   ·       Metody obserwacji i pokazu obejmującą przedmioty, zjawiska, czynności, na których nauczycielka chce skupić uwagę dzieci,
   ·       Metody uprzystępniania sztuki polegająca na ułatwieniu dzieciom rozumienia, przeżywania dzieł sztuki plastycznej, teatralnej, utworów muzycznych,
   ·       Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki, objaśnienia i instrukcje,
   ·       Sposoby społecznego porozumiewania się – odwoływanie się do umów, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty, tłumaczenie, dyskusję itp.,
   ·      Elementy dramy,
   ·      Elementy metody Pedagogiki zabawy Klanza,
   ·      Elementy metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
   ·      Elementy metody „Improwizacji ruchowej R. Labana”,
   ·      Metodę prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
   ·      Opowieści ruchowe,
   ·      Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
   ·      Elementy metody I. Majchrzak,
   ·       Elementy muzykoterapii, relaksacji, muzyki poważnej
   ·       Metody integracyjne (gry i zabawy integracyjne),
   ·       Zabawy paluszkowe, 
   .       Metody parateatralne:  drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy
   ·       Elementy burzy mózgów, burzy pytań
   .      Podczas zajęć wykorzystujemy metody aktywizujące, w tym  narzędzia multimedialne 
   i informatyczne.
    
   Specjaliści:

   Każde dziecko w razie potrzeby i szczególnych wskazań jest objęte opieką specjalistyczną zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W skład którego wchodzą następujący specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny.

   Zasady funkcjonowania przedszkola:
   Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
   Przedszkole jest czynne codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   Dyrektor Szkoły powierza poszczególne oddziały (grupy) opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału  i realizowanych w nim zadań. 
   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Szkoły. 
   Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.
   Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat. 
   Na podstawie ramowego planu dnia jest ustalany szczegółowy rozkład dnia dla danych oddziałów przedszkolnych. 
   Nauczyciele  sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań 
   do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci. 
    
   Inicjatywy na terenie przedszkola:
   Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym organizując spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i policji, straży miejskiej, jak również z Domem Kultury WCK organizując warsztaty tematyczne, teatrzyki. Corocznie organizowany jest festyn szkolny oraz kolędowanie dla seniorów.

   Nauczyciele wdrażają  projekty i programy edukacyjne:
   „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
   „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
   ”Więcej Wiem, Mniej choruję” 
   „Mamo, tato wolę wodę” 
   „Kodowanie na dywanie”
   „Cała Polska czyta dzieciom” 
   „Koncertowy dobry gest” 
   „Sprintem do maratonu” 
   „Akademia bezpiecznego Puchatka” 

   Organizowane są uroczystości i imprezy przedszkolne np. pasowanie na przedszkolaka, przedstawienia, jasełka, bal karnawałowy, bal andrzejkowy, mikołajki.
   Organizowane są konkursy i akcje charytatywne. 
   Nauczyciele przy współpracy z rodzicami organizują wydarzenia, warsztaty i spotkania z przedstawicielami ciekawych  zawodów w grupach np. warsztaty archeologiczne, warsztaty dentystyczne, mobilne planetarium, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty świąteczne. 
   Organizowane są w każdej grupie wydarzenia na podstawie ustalonego kalendarza np. Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, udział w akcji Sprzątania świata, Dzień Pluszowego Misia, itp. 

   Zajęcia w przedszkolu:
   organizowane są zajęcia obowiązkowe w ramach podstawy programowej: 
   j. angielski, oraz zajęcia nadobowiązkowe są to zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy. Religia organizowana jest na wniosek rodzica.
   Dzieci mają możliwość uczestniczyć również w zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szkoły, takich jak np.: akrobatyka, judo, balet, karate, piłka nożna, taniec.

    

  •  
   KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
          
   MIESIĄC    DATA    UROCZYSTOŚĆ/ IMPREZA    UWAGI       

   Wrzesień  

    12.09.23r.
       Wycieczka integracyjna do „Sadów Klemensa” w Komorowie    -zerówki        
       15.09.23r.
       Międzynarodowy Dzień Kropki
       -wszystkie grupy       
        20.09.23r.
       Dzień Przedszkolaka
       -wszystkie grupy       
       29.09.23r.    Dzień chłopaka    -wszystkie grupy       

   Październik    

   10.10.23r.
       Dzień gier planszowych    -wszystkie grupy       
       29.10.23r.
       Dzień dyni    -grupy młodsze       
        Do ustalenia
       Teatrzyk dla dzieci    -wszystkie grupy;       
       31.10.23r.    Wizyta na Zerzeńskim cmentarzu, zapoznanie dzieci z wojenną historią Wawra    - grupy wiekowe: 5-6 latki       

   Listopad    

   05.11.23r.    Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - bal    -wszystkie grupy       
       10.11.23r.    Akcja Szkoła do Hymnu;    -wszystkie grupy       
        14.11.23r.    Festiwal Pieśni Patriotycznej    -wszystkie grupy       
        23.11.23r.    Bal andrzejkowy    -wszystkie grupy       
       Do ustalenia    Warsztaty jesienno- zimowe    -wszystkie grupy, firma zewnętrzna;       

   Grudzień    

   6.12.23r.    Spotkanie z Mikołajem    -animator; wszystkie grupy;       
       14.12.23r.    Kolędowanie z seniorami    - grupy starsze;        
       Do ustalenia
       Przedstawienia Jasełkowe/ Warsztaty Świąteczne    - z udziałem rodziców;       
       10.12.-20.12.
       Kiermasz świąteczny    - wszystkie grupy       
   Styczeń
       12.01.-25.01.24r.    Dzień Babci i Dziadka    - z udziałem dziadków       

   Luty  

    01.02.2024r.
       Bal karnawałowy    - wszystkie grupy; z animatorem;       
       16.02.2024r.    Tłusty czwartek    -wszystkie grupy;       
       Do ustalenia
       Teatrzyk dla dzieci    -wszystkie grupy;       

   Marzec  

    Do ustalenia    Warsztaty wielkanocne    - wszystkie grupy;       
       20.03.2024r.    Światowy Dzień Wody    - wszystkie grupy;       
       21.03.2024r.    Pierwszy Dzień Wiosny – warsztaty wiosenne, tworzenie Marzanny
       - wszystkie grupy;       
   Kwiecień  

    Do ustalenia    Teatrzyk z okazji dnia Ziemi
       - wszystkie grupy;       
       6.04.2024r.    Światowy Dzień Sportu    - wszystkie grupy;       
       22.04.2024r.    Dzień Ziemi    - wszystkie grupy;       
   Maj  

    10.05.2024r.    Warsztaty ,,Las w słoiku”
       - data do potwierdzenia;       
       20.05.-24.05.24r.    Dzień Mamy i Taty
       - wszystkie grupy, z udziałem rodziców;       
        Do ustalenia    Wawerska Olimpiada Przedszkolaków    - grupy starsze;       
       31.05.2024r.    Wycieczka
       - wszystkie grupy;       
   Czerwiec  

    01.06.2024r.    Dzień dziecka    - w każdej grupie;       
       08.06.2024r.    Festyn szkolny    - z udziałem rodziców;       
       21.06.2024r.    Zakończenie roku szkolnego    - wszystkie grupy;       
   Cały rok    Ustala wychowawca indywidualnie w każdej grupie  

    

    

    Dni specjalne/tematyczne w przedszkolu: 
   Wrzesień:
   23 – dzień spadającego liścia – pierwszy dzień jesieni
   28 – dzień jabłka
   Październik:
   4 – światowy dzień zwierząt
   11 – dzień dziewczyn
   Listopad:
   10 – dzień jeża
   22 – dzień kredki
   25 – międzynarodowy dzień pluszowego misia
   Grudzień:
   12 – dzień guzika
   21 – pierwszy dzień zimy
   Styczeń:
   16 – niebieski poniedziałek
   18 – dzień Kubusia Puchatka 
   Luty:
   2 – dzień pozytywnego myślenia
   9 – dzień pizzy
   Marzec:
   8 – dzień kobiet
   14 – dzień motyli
   30 – dzień  muffinów
   Kwiecień:
   3 – dzień tęczy
   6 – światowy dzień sportu
   7 – dzień zdrowia
   12 – dzień czekolady
   Maj:
   1-3 – majówka
   5 – dzień kosmosu
   26 – dzień matki
   Czerwiec:
   1 – dzień dziecka
   9 – dzień przyjaciela
   23 – dzień ojca    - wszystkie grupy;     
    

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3596
 • Galeria zdjęć

   brak danych