• Zasady ogólne

    •  

     PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

     Część I

     Zasady ogólne

     1. Skala ocen i ogólne zasady wystawiania ocen są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem określonym w Rozdziale VII Statutu Szkoły.

     2. Ocenianiu podlegają wymienione w części II formy aktywności ucznia odnoszące się do  poszczególnych przedmiotów, jednak nie każda aktywność ucznia musi być oceniona w  formie oceny formalnej. Uczeń może uzyskać dodatkowe oceny bieżące niewliczane do  średniej w ramach oceniania kształtującego, o ile Przedmiotowe Zasady Oceniania odnoszące się do danego przedmiotu to przewidują.

     3. Ocena jest zindywidualizowana i zależna od możliwości ucznia oraz jego zaangażowania oraz postępów.

     4. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania programowe.

     5. Każdy uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zgodnie z  zaleceniami nauczyciela.

     6. Sprawdziany są obowiązkowe. 

     7. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

     8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie uzgodnionym z  nauczycielem.

     9. Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach, w ciągu tygodnia od powrotu powinien uzupełnić zaległości.

     10. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach, zapisach lekcji w zeszytach, ćwiczeniach lub wypracowaniach, odrobić zaległe prace domowe. W  przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin i zakres uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

     11. W ocenie prac pisemnych (sprawdziany, testy) stosuje się oceny wg skali:

     - blok przedmiotów humanistycznych (język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie) oraz edukacja dla bezpieczeństwa:

      

     100%          celujący

     99% - 90%  bardzo dobry

     89% - 75%  dobry

     74% - 55%  dostateczny

     54% - 40%  dopuszczający

     39% - 0%    niedostateczny

     - blok matematyczno-przyrodniczy (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda):

     100%          celujący

     99% - 91%  bardzo dobry

     90% - 71%  dobry

     70% - 51%  dostateczny

     50% - 31%  dopuszczający

     30% - 0%    niedostateczny

     Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy plus (+) lub minus (-) przy górnej lub dolnej granicy procentowej punktów.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 42138
 • Galeria zdjęć

   brak danych