• ROZKŁAD

     WEJŚĆ I WYJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY

     obowiązujący od 01. 09.2021 r.

      

     WEJŚCIE DO SZKOŁY

     A (intendent)

     • Oddział przedszkolny 0c i 0d (do godz. 8:15)

     B (główne)

     • Klasy IV – VIII (do godziny 8:15) oraz I a, I c, I d

     C (szatnia)

     • Klasy I – III (do godziny 8:15)

     E (moduł)

     • Oddział przedszkolny 0a i 0b (do godziny 8:15)

      

     WYJŚCIE ZE SZKOŁY PO LEKCJACH

     A (intendent)

     • Oddział przedszkolny 0c i 0d (od godz.13:00)

     C (szatnia)

     • Klasy I – VIII (po zakończonych zajęciach)

     E (moduł)

     Oddział przedszkolny 0a i 0b (od godz.13:00

      

    •                                              

     Zarzadzenie_i_Procedura_organizacji_pracy_SP109_od_1_wrzesnia_2021_roku.doc

      

     Warszawa, 01.09.2021 r.

                                               

                                                       ZARZĄDZENIE NR 01/2021

                                                                 z dnia 01.09.2021 r.

     w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19   oraz Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych przez MEiN, MZ i GIS oraz innych Rozporządzeń Ministerstwa Edukacji i Nauki  zarządzam, co następuje:

      

     § 1

      1. Od 1 września 2021 do odwołania, w związku z funkcjonowaniem szkoły                          w reżimie sanitarnym, wprowadza się następujące Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/ z osobą prowadzącą zajęcia: Procedurę organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109  w Warszawie ul. Przygodna 2,   03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

     2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

     3. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

      

     § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku.

                                                                                                                            

      

     Hanna Ratańska  - Szot

     Dyrektor Szkoły

                                                                                                             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

     do zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 109

     w Warszawie

     nr 01/2021

      

      

     Załącznik nr 1      do Zarządzenia nr 01/2021

     Procedury organizacji pracy  Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę                           od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     1. Cel

      

     Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109    w Warszawie  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

      

     1. Zakres procedury

      

     Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie prowadzonej przez m.st. Warszawę.

      

     1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

      

     Dyrektor szkoły prowadzonej przez m.st. Warszawę – Hanna Ratańska – Szot.

      

     IV.   Postanowienia ogólne

      

     1. Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 109  w Warszawie  prowadzonej przez m.st. Warszawę.

      

     1. Do Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie może przychodzić tylko:

      

       1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

      

       1. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

      

       1. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
     1. Uczeń może być przyprowadzany do Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie i z niej odbierany przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

      

     1.  Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:

         -  podwyższoną temperaturę ciała,

                 - ból głowy i mięśni,                                                                          - ból gardła,                                                                                       - kaszel,                                                                                   - duszności i problemy z oddychaniem,                                                   - uczucie wyczerpania,                                                                        - brak apetytu.

     1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna Dyrektor Szkoły zobowiązuje do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
     2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
     3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).

     8.   Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.

      1.   Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej                                 

          z rodzicami/opiekunami ucznia.

      1.   W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
      2. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną. Natomiast należy śledzić zmiany prawne dotyczące tych możliwości w odniesieniu do nauczycieli.
     1. Higiena i dezynfekcja

      

       1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
       2. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust      i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
     1. Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
     2. Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie wyposażona jest w bezdotykowe termometry. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

     5.    Należy   ściśle    przestrzegać zaleceń    producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza                    

           w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów                               

           i  pomieszczeń.

     1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie przeprowadzany jest monitoring  prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów          w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
     1. Przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
     2. Przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie i szatni szkolnej umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

      

     1. Przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury organizacji pracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego - wykaz numerów kontaktowych).
     2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
     3. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników Szkoły Podstawowej                   nr 109 w Warszawie z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych zapewniono pojemnik/miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
     4. Z sali, w której przebywają uczniowie, zostały usunięte przedmioty, sprzęty, dywany, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

     VI.    Organizacja pracy szkoły/placówki

      

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zapewnia taką organizację pracy szkoły/placówki, która ogranicza gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, przyjmowania grup do placówki, przerw lub zajęć na boisku).
     2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zachowuje ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
     3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie umożliwia organizację nauczycielom klas 0-III przerwy adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
     4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie umożliwia zachowanie dystansu społecznego i dopuszcza możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII.
     5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
     6. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca sale lekcyjne oraz części wspólne wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
     7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca nie organizowanie większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustala bezpieczną zasadę korzystania przez klasę/grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
     8. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, a takie posiada każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie.
     9. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca, aby uczniowie nie udostępniali innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
     10. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zaleca, aby uczeń nie zabierał ze sobą do Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zbędnych przedmiotów1.
     11. Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie organizuje zajęcia świetlicowe                         w świetlicy szkolnej i/lub jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
     12. Kierownik świetlicy do obowiązujących procedur korzystania ze świetlicy wprowadza zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
     13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
     14. ­­­­­­­­­­­­­­­­Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone  w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
     15. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
     16. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego możliwe jest na określonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 109                       w Warszawie zasadach w porozumieniu odpowiednio z pielęgniarką szkolną oraz świadczeniodawcą usług stomatologicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

      

      

      

     _____________

     1. Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.

      

      

      

      

     VII.   Przygotowywanie i wydawanie posiłków

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie wyłącza z użytkowania źródełko wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

     zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie wprowadza zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5 m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

      

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie szczególną uwagę zwraca na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie rekomenduje zmianowe wydawanie posiłków, z przerwami czasowymi między klasami/grupami, stałe miejsca na stołówce szkolnej, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie umożliwia organizację spożywania posiłku zgodnie z pkt. 4 i dopuszcza możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
     2. Wielorazowe naczynia i sztućce w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
     3. Ze stołówki szkolnej zostają usunięte zbędne dodatki, tj. pojemniki na sól/cukier, wazoniki, pudełko na serwetki, itp.
     4. Dania będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

      

     VIII.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

     1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je                               w odrębnym pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie lub w innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
     2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika Szkoły Podstawowej nr 109                    w Warszawie wyznaczonego przez dyrektora szkoły/placówki.
      1. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

                  - jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37°C lub wyżej – należy   

                  (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły

                  Podstawowej nr 109 i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady  

                   medycznej).

     1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
     2. Rodzic po odebraniu ze Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
     3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
     4. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
     1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
     2. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.
     3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
     4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

      

     IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/placówki

      1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
       1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
       2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
       3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy i ustala zastępstwo za nieobecnego pracownika,
       4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
      2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
      3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
      4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
      5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
      6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
      7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

      

     X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

      

      1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

      

        1. każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego                w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
        2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
        3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

      

      

      
     1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
      1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą                            i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
      2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej                    w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
      3. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
     2. Pozostali pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
     3. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
      

      

     XI.

      

      

     Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/placówki

     1.   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie informuje Państwowego      Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji  i w porozumieniu             

          z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje  

          stosowną decyzję   o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub         innych        środkach prewencyjnych.

      
     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie o potwierdzeniu zakażenia                    u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
     1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
     2. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
     3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

     XII.   Postanowienia końcowe

      

      1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,                                      01-864 Warszawa

      

      1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie,                                    ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

      

     Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

     Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

     Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

     Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

      

     1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego. WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

     Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.                   i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 2

     Kontakt do stacji Sanepidu

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.                   i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 3

     Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.                   i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 4

     Instrukcja Schemat komunikacji kryzysowej -  COVID w placówkach oświatowych

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 5                                                                                                                                                                            Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  covid-19                                         
     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 6

     Zasady przebywania ucznia w szkole

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

      

     Załącznik nr 7

     Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID- 19

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 8

     Zasady postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

     Załącznik nr 9

     Karta - Monitoring codziennych prac porządkowych       

     do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

      

      

     Warszawa, dn. 01.09.2021 r.

      

     KOMPENDIUM WIEDZY DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI ZE STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 W WARSZAWIE                 I RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZACHOROWANIA NA COVID – 19.

      

              Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie wprowadza usprawnienia dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli polegające na:

     1. poprawie komunikacji związanej z zakażeniami Covid-19 występującymi w szkole/klasie/
     1.  z osób zarządzających szkołą tj.:

           Dyrektor Szkoły – Hanna Ratańska – Szot 

           Wicedyrektor – Joanna Lewicka

           Wicedyrektor – Kinga Jarosz

           Kierownik świetlicy – Monika Zimny

      

     1. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wiadomości kontaktuje się telefonicznie z sanepidem i domu                     u uczniów/nauczycieli/rodziców, jak i u domowników uczniów/nauczycieli/rodziców.
     2. szybkim informowaniu o fakcie zakażenia Covid - 19 bez podawania danych personalnych.

      

     Procedury dla Rodzica:

     1. Zakażenie u syna/córki zgłasza Rodzic do wychowawcy klasy - informuje  o pozytywnym wyniku testu Covid – 19 u swojego dziecka/dzieci czy współmieszkańców.

      

     1. Wychowawca klasy przekazuje tę wiadomość w pierwszej kolejności jednej z osób kadry  zarządzającej szkołą telefonicznie:

     Dyrektor Szkoły – Hanna Ratańska – Szot  

     Wicedyrektor – Joanny Lewickiej

     Wicedyrektor – Kinga Jarosz

     Kierownik świetlicy – Monika Zimny

      

     1. Dyrektor szkoły informuje wszystkich Rodziców dzieci z klasy o fakcie zakażenia Covid – 19 przez dziennik elektroniczny – Librus, by jak najszybciej Rodzice z danej klasy/zespołu znali sytuację.

      

     Procedury dla kadry zarządzającej szkołą:

     1. Fakt o pozytywnym wyniku Covid -19 u ucznia/nauczyciela/rodzica należy zgłosić bezpośrednio  do sekretariatu szkoły telefonicznie/e-mailem i/lub przez dziennik elektroniczny Librus do jednej organem prowadzącym szkołę (Urząd Dzielnicy Wawer) w celu poinformowania o pozytywnym wyniku                  u dziecka/nauczyciela.

      

     1. Po kontakcie telefonicznym z sanepidem i ustaleniu terminu zawieszenia zajęć dyrektor szkoły sporządza notatkę z rozmowy z pracownikiem sanepidu oraz wypełnia  wniosek z prośbą                         o wydanie opinii na temat zawieszenia zajęć w klasie/klasach/szkole.

      

     1. Wniosek i notatka jest wysyłana do sanepidu e-mailem.

      

     1. Dyrektor szkoły, nie wychowawca  przekazuje informacje przez dziennik elektroniczny – Librus  do Rodziców uczniów o fakcie w której klasie/klasach pojawił się wynik pozytywny na Covid -19 bez podawania danych personalnych ucznia/rodzica i przedstawia  termin zawieszenia zajęć                        i/lub przejście klasy/klas na zdalne nauczanie z  wykorzystaniem dziennika elektronicznego - Librus                   i platformy Ms Teams.

      

     1. Dyrektor szkoły informuje wychowawcę, nauczycieli i pracowników szkoły o przypadku                    Covid- 19 w celu sporządzenia listy osób z kontaktu, które miały bezpośredni 15 minutowy kontakt                   z osoba zarażoną bez maski/przyłbicy. Sporządzoną listę osób (uczniów, nauczycieli) dyrektor szkoły wysyła e-mailem do sanepidu.

      

     1. Po informacji wysłanej do rodziców, dzieci przechodzą zgodnie z wnioskiem na kwarantannę w tryb nauczania zdalnego.

      

     Kadra kierownicza SP 109

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4251
 • Galeria zdjęć

   brak danych