• SPIS TREŚCI

    • aktualizacja 14 12 2022  22:52 

                STATUT  PDF  DO POBRANIA                                 

     STATUT

      

     Statut przyjęty uchwałą nr 10/2022/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 109  
     im. Batalionów Chłopskich w Warszawie z dnia 01 września  2022 roku nowelizacja przyjęta uchwałą nr 12/2022/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich  w Warszawie z dnia 12 grudnia 2022 r.

     obowiązuje od dnia 13 grudnia  2022 r. 

      

      

     .. 0

     ROZDZIAŁ    I. 3

     § 1 Informacje o szkole

     § 3 Imię szkoły

     § 2 Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu

     § 4 Ceremoniał szkolny

     § 5 Organ prowadzący szkołę

     § 6 Realizacja przez szkołę celów statutowych3

     ROZDZIAŁ II. 5

     § 7 Cele i zadania szkoły

     § 8 Cele działalności szkoły

     § 9 Zadania szkoły

     § 10 Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      ROZDZIAŁ IIA 

     CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZY SZKOLE, SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

     § 9a Tworzenie oddziałów przedszkolnych

     § 9b Cele i zadania realizowane w oddziałach przedszkolnych

     § 9c Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

     § 9d Organizacja indywidualnego rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

     § 9e Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

     § 9f Wychowanek ma w szczególności prawo 

      


     7

     ROZDZIAŁ IIB

      

     ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCHBEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

     .. 9

     § 10a Organizacja opieki i wychowania w oddziałach przedszkolnych

     § 10b Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych

     § 10c Formy współdziałania z rodzicami, częstotliwość organizowania spotkań z rodzicami

      


     . 9

     ROZDZIAŁ III. 12

     ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     § 11 Organy szkoły

     § 12 Dyrektor szkoły

     § 13 Zakres kompetencji wicedyrektora

     § 14 Rada Pedagogiczna

     § 15 Samorząd Uczniowski

     § 16 Rada Rodziców

     § 17 Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

      

     12

     ROZDZIAŁ  IV

     .. 16

     ORGANIZACJA SZKOŁY

     § 18 Struktura organizacyjna szkoły

     § 18a Oddziały przedszkolne

     § 19 Szczegółowa organizacja nauczania

     § 20  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania 

     § 21 Zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym

     § 22 Szkoła zapewnia w miarę swoich możliwości oraz we współpracy z Radą Rodziców, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritasem oraz innymi organizacjami i instytucjami pomoc materialną dla uczniów

     § 23 Szkoła w miarę możliwości kadrowych i posiadanych środków udziela uczniom pomocy   psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami

     § 23a Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

      § 24 Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

     § 25 Współpraca szkoły z rodzicami

     § 25 a Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej

     § 25 b Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

     § 26 Świetlica szkolna

     § 27 Stołówka szkolna

     § 28 Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami.

     §28a Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

     §28b Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

     § 29 Zasady zawieszania zajęć i wprowadzania trybu zdalnego

     ROZDZIAŁ V

     .. 31

     ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓWUCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY

      

     § 29 Obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne

     § 30 Rekrutacja

     § 31 Prawa ucznia

     § 32 Obowiązki ucznia

     § 33 Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

     .. 31

     ROZDZIAŁ VI

     . 37

      

      NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

      

     § 34 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

      

     . 37

     ROZDZIAŁ  VII. 41

     WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE

     § 35 Funkcje wewnątrzszkolnego  oceniania

     § 36 Ocena wiedzy i umiejętności ucznia

     § 37 Zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zgłaszania zastrzeżenia w przypadku naruszenia przepisów prawa przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej

     § 38 Dostosowanie wymagań edukacyjnych

     § 39 Zadania i obowiązki nauczycieli związane ze sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów

     § 40 Informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych

     § 41 Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w  kl. I- III

     § 42 Kryteria oceny  zachowania w kl. I -III

     § 43 Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w klasach IV-VIII

     § 44 Ocena zachowania

     § 45 Normy dotyczące klasowych prac pisemnych

     § 46 Przekazywanie informacji o ocenach

     § 47 Zastrzeżenia do  trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania

     § 48 Kryteria oceny  zachowania  w klasach IV – VIII

     § 49 Egzamin poprawkowy

     § 50 Egzamin klasyfikacyjny

     § 51 Odwołania od ocen z egzaminów klasyfikacyjnych

     § 52 Promowanie uczniów

      

     ROZDZIAŁ VIII. 76

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

            

   • DO POBRANIA

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5801
 • Galeria zdjęć

   brak danych