•  

     

     

     

     

    Regulamin Nagrody Patrona

    Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

    I. Wprowadzenie:

    Nagroda Batalionów Chłopskich została ustanowiona we wrześniu 1992 r. przez młodzież, rodziców i nauczycieli. Nagroda jest najwyższym indywidualnym wyróżnieniem w Szkole.

    II. Cele:

    1) Utrzymanie więzi pokoleniowej między młodzieżą szkoły, a środowiskiem Kombatantów BCh i działaczy ruchu ludowego.

    2) Dostarczenie dodatkowych motywacji do zdobywania wiedzy na temat najnowszej historii Polski.

    3) Aktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz społeczności szkolnej.

     

    III. Warunki.

    1. Nagrodę przyznaje się uczniowi najstarszej klasy –VIII.

    2. Uczeń ten musi uzyskać: - wzorową ocenę z zachowania, - średnią ocen co najmniej 4,75.

    3. Ponadto uczeń ten powinien inspirować kolegów do wspólnej pracy i oddziaływać na nich swoim przykładem poprzez: - aktywny udział w życiu klasy i szkoły, - pracę w Samorządzie Uczniowskim, - aktywny udział w organizacji i przygotowywaniu uroczystości szkolnych, - dbanie o estetykę klasy i szkoły, - udzielanie się w ramach innej działalności na terenie szkoły, np. poprzez pracę i stałą działalność w Wolontariacie.

    4. Nagrodę otrzymuje uczeń wykazujący się: a) dużą wiedzą na temat Patrona Szkoły potwierdzoną: - osiągnięciami uzyskanymi w konkursach związanych z Patronem naszej szkoły, - popularyzowaniem wiedzy o Patronie Szkoły (np. poprzez prezentacje multimedialne, prelekcje), - aktywnym uczestnictwem w imprezach i uroczystościach związanych z Patronem. b) znaczącymi osiągnięciami w konkursach wiedzy lub artystycznych: - przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty, - dzielnicowych, - warszawskich, - wojewódzkich, - ogólnopolskich, - szkolnych.

    5. Nagrodą wyróżniony jest uczeń reprezentujący szkołę na zewnątrz, poprzez aktywny udział w zawodach organizowanych przez inne placówki, oraz osiągający w nich znaczące wyniki na szczeblu: - dzielnicowym w: klasyfikacji indywidualnej lub klasyfikacji grupowej; - warszawskim; - wojewódzkim; - ogólnopolskim.

     

    IV. Tryb przyznawania Nagrody:

    1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

    a) samorząd uczniowski,

    b) nauczyciele i wychowawcy (przynajmniej 3 osoby).

    2. Wnioski w formie pisemnej zgłaszane są do dyrekcji szkoły do dnia 15 kwietnia.

    3. Listę kandydatów do Nagrody Patrona podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń SU do dnia 20 kwietnia.

    4. Nagrodę przyznaje kapituła w składzie: - opiekun samorządu klas starszych - przedstawiciele Rady Rodziców (2 osoby) - przedstawiciele samorządu uczniowskiego (2 osoby) - dyrektor szkoły jako przewodniczący kapituły - wychowawcy zgłoszonych kandydatów.

    5. Kapituła na posiedzeniu w terminie do 30 kwietnia przeprowadza dyskusję nad zgłoszonymi kandydatami. Następnie przeprowadza głosowanie tajne.

    6. Nagrodę otrzymuje uczeń, który w głosowaniu tajnym otrzymał najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie. Jeżeli nie przyniesie ono rezultatu, o ostatecznym wyniku głosuje głos dyrektora szkoły.

    7. Laureat otrzymuje dyplom pamiątkowy i nagrodę rzeczową lub stypendium jednorazowe ufundowane przez Radę Rodziców przy SP Nr 109 w Warszawie.

    8. Nagroda wręczana jest w dniu Święta Szkoły.

     

     

    Regulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 31 sierpnia 2018 roku

    nagroda_patrona_2018_na_strone.pdf

     


     

   •  

    LAUREACI NAGRODY PATRONA SZKOŁY

     


    Dariusz Jadowski         kl. 8      2018/2019


    Igor Trujnara                 kl. 6      2014/2015


    Justyna Paszota           kl. 6      2001/2002


    Agata Brandys              kl. 8      2000/2001


    Paulina Zawadzka         kl. 8      1999/2000


    Katarzyna Kącka           kl.8       1998/99


    Aneta Maliszewska       kl.8       1997/98 


    Paweł Dudziak               kl. 8      1992/93


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2445
 • Galeria zdjęć

   brak danych