•     LOGOWANIE

       Odpłatność za Mobilne dodatki do aplikacji mobilnej Synergia.


    Po uzgodnieniu z Dyrekcją SP109 w dniu 31 08 2016

    Kiedy uznajemy formalnie, że uczeń został przyjęty do szkoły i możemy go wpisać do e-dziennika?

    Wtedy kiedy zostały spełnione WSZYTSKIE trzy warunki razem.

    1) Rodzic dostarczył świadectwo.

    2) Rodzic dostarczył podanie.

    3) Rodzic dostarczył wypełniony i podpisany kwestionariusz.

    Jeśli brak dokumentu 1 lub 2 lub 3 - dokumenty nie będą przyjmowane od rodziców i informacja nie jest przekazywana do administratora e-dziennika.

    Przepis wchodzi w życie od dnia 05 września 2016 r.

    Administrator dziennika elektronicznego w SP109

     Krzysztof Affek

     

    Po uzgodnieniu z Dyrekcją SP109 w dniu 24 08 2017

    Kiedy uznajemy formalnie, że uczeń został skreślony z listy uczniów w szkole i możemy go wypisać z e-dziennika?

    Wtedy kiedy zostały spełnione WSZYSTKIE dwa warunki razem.

    1) Rodzic dostarczył podanie.

    2) Szkoła do której uczeń zostaje przyjęty dostarczyła pisemne potwierdzenie faktu przyjęcia ucznia. W przypadku rekrutacji elektronicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego - potwierdzenie faktu przyjęcia ucznia w programie do elektronicznej rekrutacji.

    Jeśli brak dokumentu 1 lub 2 uczeń nie zostanie wypisany z e-dziennika i informacja nie jest przekazywana do administratora e-dziennika.

    Przepis wchodzi w życie od dnia 05 września 2017 r.

    Administrator dziennika elektronicznego w SP109

     Krzysztof Affek


    Warszawa     2015-08-27

    pdfPodstawowe informacje dla rodziców i uczniów na temat zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie od 1 września 2015 roku.

      

     

    1       Informacje ogólne

     2       Rodzice – prawni opiekunowie

     3       Uczeń

     4       Ogólne zalecenia w sprawie używania dziennika elektronicznego

     5       Uwagi końcowe

     

    1       Informacje ogólne

             1.W Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie od 1 września 2015 roku, za pośrednictwem stronyhttps://synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Usługa dostarczana jest przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą.

             2.Podstawą działania dziennika elektronicznego jest:

     2..1 umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej rozwiązanie firmy LIBRUS pod nazwą LIBRUS Synergia,

     2..2 zgoda od organów nadzorujących SP109 na prowadzenie dziennika wyłącznie 
    w formie elektronicznej.

     2       Rodzice – prawni opiekunowie

                   3.Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. Od 1 września 2015 roku dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica i dla ucznia jest bezpłatny.

                   4.Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje login i hasło do swojego oraz DZIECKA konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.

                   5.Jeśli rodzic (prawny opiekun) lub uczeń zgubi swój login i hasło to rodzic (prawny opiekun) powinien napisać podanie do Dyrekcji SP109 z prośbą o wygenerowanie nowego i złożyć je w sekretariacie szkoły.

                 6.Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów dziecka jest skuteczne zabezpieczenie haseł i loginów (nazw użytkowników) tych kont. Przed założeniem lub aktywacją dziecku JAKICHKOLWIEK ww. kont w Internecie rodzic w SP109 powinien wpisać do przedmiotowego zeszytu dziecka do zajęć komputerowych informację o następującej treści: „Biorę pełną odpowiedzialność za założenie lub aktywację konta internetowego dla mojego dziecka oraz jego loginu (nazwy użytkownika) i hasła. Imię rodzica, nazwisko rodzica, czytelny podpis rodzica, data zezwolenia”. Oświadczenie podobnej treści należy napisać także dla innych serwisów internetowych, na których życzą sobie Państwo, aby dziecko miało konto.

              7.Rodzic w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.

               8.Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępnymi w POMOCY po zalogowaniu się na swoim koncie.

               9. Na dokumentach dotyczących dziennika elektronicznego rodzic powinien podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem.      

               10.Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica lub prawnego opiekuna.

               11.Jeżeli rodzic chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, musi złożyć odpowiednią deklarację i osobiście ją podpisać w obecności wychowawcy klasy.

              12.Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

               13.Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w  Statucie Szkoły. Może również o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

     3       Uczeń

                   14.Na początkowych lekcjach uczniowie będą zapoznani przez wychowawcę z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

                   15.Jeśli uczeń otrzymał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na posiadanie hasła i loginu do dziennika elektronicznego – zgodnie z opisaną procedurą w: punkt 2, podpunkt 6, to jego obowiązkiem jest skuteczne zabezpieczanie takich informacji.

                 16.Jeśli uczeń otrzymał zgodę rodzica na używanie ww. konta internetowego to ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na swoim koncie (https://synergia.librus.pl/help).

    4       Ogólne zalecenia w sprawie używania dziennika elektronicznego

     17.Zaleca się:

     17..1 używanie do dziennika elektronicznego ustandaryzowanego sprzętu i oprogramo-wania (np. różne eksperymentalne tablety mogą nie wyświetlać potrzebnych rzeczy 
    w dzienniku elektronicznym),

     

    17..2 używanie do dziennika elektronicznego aktualnej wersji przeglądarki internetowej typu: Internet Eksploler, Mozilla Firefox, Google Chrom lub Opera,

     

    17..3 używanie dziennika elektronicznego NA URZĄDZENIA MOBILNE, np. telefony lub tablety – MOBILNYCH WERSJI E-DZIENNIKA – w tej sprawie należy skontaktować się 
    z firmą Librus, zobaczyć stronę https://m.synergia.librus.pl/, zadzwonić do pomocy technicznej firmy Librus: 32 350 85 85 w. 6.

     

    5       Uwagi końcowe

     18.SP109 w ogóle nie zajmuje się testowaniem sprzętu rodziców, szczególnie najnowszego, oraz nie ponosi odpowiedzialności za działanie żadnych urządzeń wykorzystywanych do obsługi dziennika elektronicznego...

     

    administrator dziennika elektronicznego w SP109:

     Krzysztof Affek

     Warszawa, 1 września 2015

     

    Źródła:

    Materiały szkoleniowe na temat e dziennika firmy Librus w Szkole Podstawowej nr 109, autor: Krzysztof Affek, Warszawa 2012 – 2015.

    Dokument wewnętrzny SP109, Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, autor: Zespół nauczycieli pod kierunkiem Dyrekcji SP109, zaktualizowane dnia 2015 08 27.

    Strona internetowa, https://synergia.librus.pl

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4736
 • Galeria zdjęć

   brak danych