• Warszawa nieodbudowana...

      Ósmoklasiści wzięli udział w ciekawych warsztatach historycznych, które realizuje Instytut Pamięci Narodowej. Praca z mapą z różnych okresów historycznych, budowanie modeli budynków współczesnej Warszawy, dobra zabawa i nauka!

      Nauczycielki historii
      Kinga Jarosz, Urszula Plust

    • 14 X ŚWIĘTO EDUKACJI
     • 14 X ŚWIĘTO EDUKACJI

      Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

      Z naszej szkoły zostały wyróżnione Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Wawer- panie: Hanna Ratańska-Szot -Dyrektor Szkoły, Joanna Lewicka- Wicedyrektor Szkoły, oraz Agata Cygan - nauczycielka języka angielskiego; 

      Uroczytsość miała miejsce w  sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury  11 X. Po pięknej części artystycznej -bumistrzowie Norbert Szczepański - Burmistrz Dzielnicy Wawer, Leszek Baraniewski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer, Łukasz Jeziorski z-ca burmistrza Dzielnicy Wawer oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Wawer Michał T. Żebrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer i Helena Kroszczyńska wręczyli nagrody wyróżnionym 60 nauczycielom. 

      Nagrodą Prezydenta m. st Warszawy została uhonorowana pani Katarzyna Strzelczyk- nauczycielka historii podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

      17 X w Teatrze Capitol  została odznaczona ZŁOTĄ ODZNAKĄ Związku Nauczycielstwa Polskiego - pani Joanna Pietrzak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej -  Prezes Ogniska ZNP w SP 109. 

      EMŁ

      Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

      Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

      Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego[a][3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela[4] obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…).

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej

       

    • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich
     • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich

      Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę powołania Batalionów Chłopskich – 9 października 2023 r.

      W poniedziałek 9 października br. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich organizuje obchody rocznicowe powołania do życia Batalionów Chłopskich.

      Uroczystości z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10:30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk złoży wiązanki kwiatów oraz zapali znicze przed pomnikiem „Ku chwale Batalionów Chłopskich”, a także na grobie generała dywizji Franciszka Kamińskiego.

      Następnie minister uda się przed pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet, aby uczestniczyć w głównych uroczystościach w trakcie których planowane jest m. in.  jego wystąpienie.

       

      9 października 2023 r., Warszawa

      godz. 10:30 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach

      godz. 12:00 – pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet. (skwer przy ul. Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej)

      ______________________________________________________________________________

      8 października przypada Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Jest obchodzone w rocznicę dnia, w którym w 1940 roku na komendanta nowo powstałej militarnej organizacji ruchu ludowego został zaprzysiężony Franciszek Kamiński, pseudonim "Zenon Trawiński".

             Bataliony Chłopskie, założone z inicjatywy konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego "Roch", były drugą pod względem wielkości organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Ich celem była obrona ludności wiejskiej przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Prowadziły akcje zbrojne i działania sabotażowe. Zostały utworzone w sierpniu 1940 roku jako Chłopska Straż o kryptonimie konspiracyjnym "Chłostra". Wiosną 1941 roku Straż została przekształcona w Bataliony Chłopskie.

      W końcowym okresie II wojny światowej liczyły około 170 tysięcy żołnierzy oraz 20 tysięcy ochotniczek w Ludowym Związku Kobiet. Ogółem żołnierze tej formacji przeprowadzili kilka tysięcy różnego rodzaju akcji bojowych. Do najważniejszych należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, oraz udział w wyzwoleniu tak zwanej Republiki Pińczowskiej w 1944 roku.

      Bataliony prowadziły działalność również na Kresach Wschodnich pod okupacją sowiecką i niemiecką. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo około 7 tysięcy żołnierzy tej organizacji.

      Żołnierze Batalionów Chłopskich zasłużyli się także na polu wywiadowczym. Wzięli udział w rozpoznaniu poligonu rakietowego w Bliźnie, obserwując próby startów pocisków V-1 i rakiet V-2, lokalizując miejsca ich upadku, a także poszukując szczątków rozbitych rakiet. Części znalezione w lasach i na bagnach zostały za pośrednictwem Komendy Głównej Armii Krajowej wysłane drogą lotniczą do Londynu, gdzie poddano je badaniom technicznym.

      Bataliony Chłopskie zostały rozwiązane w marcu 1945 roku. Gdy władzę w kraju przejęli komuniści, wielu żołnierzy formacji było prześladowanych, a w okresie stalinowskim skazano ją na zapomnienie.

      W 2019 roku, w 79. rocznicę utworzenia organizacji, w Warszawie uroczyście odsłonięto pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet. 

      Do Batalionów Chłopskich wstępowali głównie mieszkańcy wsi, nie miały one oddziałów bojowych w wielkich miastach. Inicjatorem powołania formacji i jej zwierzchnikiem z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego "Roch" był Józef Niećko "Zgrzebniak". Funkcję Komendanta Głównego pełnił Franciszek Kamiński, a szefem sztabu Komendy Głównej był Kazimierz Banach "Kamil".

      Bataliony Chłopskie obejmowały zasięgiem prawie cały obszar II Rzeczypospolitej z wyjątkiem Pomorza oraz województw wileńskiego, nowogrodzkiego i poleskiego. W 1944 roku część oddziałów, wbrew rozkazom, podporządkowała się władzy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - tymczasowego organu władzy stworzonego przez Stalina na obszarze Polski wyzwalanej spod okupacji niemieckiej, i weszła w skład Armii Ludowej. Większość pozostała jednak wierna Rządowi RP w Londynie.

      W czasie II wojny światowej terror wobec bezbronnych mieszkańców polskich wsi był powszechny i stanowił jeden z elementów niemieckiej polityki względem okupowanych ziem. Jeszcze w trakcie trwania wojny obronnej 1939 roku niemieckie wojska wymordowały ludność między innymi Złoczewa i Torzeńca. Zabito tam kilkuset Polaków. Za zbrodnie odpowiedzialni byli żołnierze Wehrmachtu. W późniejszym czasie polskie wsie pacyfikowały siły SS, Gestapo oraz Einsatzgruppen, czyli grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa.

      Badacze przedstawiają różną liczbę polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców i ich kolaborantów w latach 1939-1945. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie podaje informację, iż w trakcie II wojny światowej spacyfikowano co najmniej 817 miejscowości. Ich mieszkańców rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy, a dobytek rabowano i niszczono, paląc gospodarstwa i całe wsie.

      Generał Franciszek Kamiński już w pierwszych tygodniach niemieckiej okupacji był jednym ze współtwórców centralnego ośrodka ruchu ludowego na terenie Warszawy, kierowanego przez Macieja Rataja. W sierpniu 1940 roku zgłosił koncepcję utworzenia Straży Chłopskiej, później organizacja ta przybrała nazwę Bataliony Chłopskie. Niedługo potem został mianowany komendantem głównym pierwszej w dziejach Polski samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej i funkcję tę pełnił do końca wojny.W marcu 1943 doprowadził do scalenia sił Batalionów Chłopskich z Armią Krajową, faktycznie jednak scalenie nie zakończyło się do końca okupacji. Ostatecznie "przekazano" AK około 51 tysięcy żołnierzy. W 1944 roku Kamiński wszedł w skład Komendy Głównej Armii Krajowej. Pełnił funkcję szefa I Oddziału Sztabu AK. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był represjonowany przez komunistyczne władze. Zmarł w 2000 roku.

       

    • SPOTKANIE AUTORSKIE
     • SPOTKANIE AUTORSKIE

      3 października, już po raz drugi w naszej 109. tej  gościliśmy panią Monikę Kowaleczko-Szumowską, autorkę książek dla dzieci i młodzieży: „Gupikowo”, „Wybryki z Ameryki”, „Fajna Ferajna” oraz „Galop”44.   

               Na pierwszym spotkaniu uczestnikami byli uczniowie klas VII. Spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i emocji oraz rozwinęło wiedzę na temat Powstania Warszawskiego. Młodzież z klas siódmych  usłyszała wiele ciekawych informacji związanych z Powstaniem Warszawskim i jego bohaterami w oparciu o powieść autorki "Galop'44". To była bardzo ciekawa lekcja historii.

      Doskonałym uzupełnieniem prelekcji autorki była  prezentacja .z której można się było dowiedzieć, że Wojtek i Mikołaj – bohaterowie „Galopu’44” to synowie autorki. Wojtek ma 17 lat, a Mikołaj 13. Mikołaj jest szalony i entuzjastycznie nastawiony do świata, a Wojtek to zupełne przeciwieństwo brata – małomówny i zamknięty w sobie. Podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą do kanału, który jest częścią ekspozycji. W wyniku splotu różnych wydarzeń cofają się w czasie i zostają uczestnikami powstańczych walk. 

              W drugim spotkaniu uczestniczyli uczniowie młodszych klas, w większości 2 i 3. Zarówno książka „Gupikowo”, jak i „Wybryki z Ameryki” i "Wielki Foch" stanowią zaproszenie do poznania ciepłej, serdecznej, a zarazem „zwariowanej” rodziny oraz towarzyszenia jej członkom w ważnych dla nich wydarzeniach. Rodziny tej trudno nie polubić, o czym przekonali się wszyscy uczestnicy spotkania. Uczniowie z zainteresowaniem i uśmiechem na twarzy słuchali jak powstaje książka, skąd autorka czerpie inspiracje i pomysły. Dla wielu dzieci bardzo ważna była informacja - dlaczego rodzice niechętnie godzą się na nowego zwierzęcego członka rodziny. 

      Zaskoczeniem dla wielu z nas było odkrycie, że bohaterowie i wydarzenia prezentowane w książkach autorki nie pochodzą z wyobraźni... na spotkaniu obecna była jedna z bohaterek Gupikowa - Marysia (a właściwie teraz już pani Maria), a także to, że jedna z bohaterek nie chciała chodzić do amerykańskiej szkoły...

      Pod koniec spotkania  dowiedzieliśmy się również, iż powstaje kolejna książka, a w niej- w roli głównej wystąpi pies Newton.

                Na koniec obydwu spotkań oczywiście były pytania do autorki, autografy i wspólne zdjęcia.

      Wszystkie książki pani Moniki Kowaleczko-Szumowskiej – są do wypożyczenia w naszej bibliotece. 

      Serdecznie zapraszam !

      E MŁ

       Potrzebujemy wielkich ideałów. Wywiad z Moniką Kowaleczko-Szumowską

      https://www.granice.pl/publicystyka/monika-kowaleczko-szumowska-wywiad/914/1

    • Wolontariusze ze 109. podczas 45. MARATONU WARSZAWSKIEGO
     • Wolontariusze ze 109. podczas 45. MARATONU WARSZAWSKIEGO

      24 września 2023 r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 45. edycji MARATONU WARSZAWSKIEGO

      Organizator przedsięwzięcia, Fundacja Maraton Warszawski, postawił nam spore wyzwanie – wsparcie imprezy biegowej od samego świtu, aż do godzin popołudniowych 😊.

      Tę kolejną już przygodę - z obsługą depozytów biegnących zawodników, rozpoczęliśmy zbiórką o g. 7.00 przy PKiN.

      Grupa kilkunastu uczniów naszej szkoły z dużym zaangażowaniem zatroszczyła się o pozostawione bagaże maratończyków, wsparła zawodników bieżącą informacją na temat szczegółów organizacyjnych imprezy, a także dystrybucją drugiego śniadania i napojów dla wolontariuszy (oczywiście o te przekąski zadbał organizator) 😊.

      Liczne pozytywne doświadczenia dały nam dużo radości ze wspólnych działań.

      Brawa dla wolontariuszy, biegaczy i organizatorów imprezy!

      Czekamy na kolejne, sportowe, pełne dobrej energii wydarzenie, jakim tym razem będzie półmaraton warszawski (III 2024)!

      J. Sperczyńska

    • 29 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
     • 29 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest m. in. w szkołach i bibliotekach, gdzie organizowane są akcje czytelnicze. My również obchodziliśmy czytelnicze święto - dzieci z klas 1-3 przyniosły swoje ulubione książki, czytały je na głos w swoich klasach, a niektóre  zawitały do biblioteki . 

      Lekturą w starszych klasach, zwłaszcza w 7 - była książka - Galop"44 - pani Moniki-Kowaleczko-Szumowskiej, którą wkrótce będziemy gościć w naszej szkole.

      Głośne czytanie jest trudną sztuką. Wymaga dbałości o piękną dykcji, umiejętności ciekawego modulowania głosu, czytania w odpowiednim tempie, z właściwym natężeniem i przyjemną barwą głosu. Osoba czytająca powinna snuć bajkę tak, by słuchacze przeżywali przygody wspólnie z bohaterami.

      Zachęcamy wszystkich do czytania głośnego i cichego, do czytania małym i dużym, do słuchania i snucia opowieści, bo, jak powiedział Kornel Makuszyński:

      „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który  (…) życie napełnia światłem, a (…) serca wzruszeniem;miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru.”

       

      Biblioteka szkolna

      EMŁ

      Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest corocznie 29 września. Ta data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

      Jego głównym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      Badania potwierdzają, że głośne czytanie dzieciom wpływa nie tylko na ich rozwój społeczny i emocjonalny, ale także rozwija wyobraźnię, poszerza zakres słownictwa, buduje mocną więź, między dzieckiem a rodzicem, rozwija empatię i zapewnia pozytywne emocje związane z czytaniem i książkami.

      Ukształtowanie wczesnych nawyków czytelniczych jest kluczowe dla wychowania przyszłych pasjonatów książek.

      W dzisiejszych czasach, warto też wspomnieć również, że czytanie redukuje stres i poprawia samopoczucie. Warto więc, czytać dzieciom, nie tylko w ten jeden dzień w roku, ale systematycznie każdego dnia, chociaż po kilka minut. Korzyści będą obopólne.

     • AKCJA zbierania TALENCIAKÓW trwa...

      TALENCIAKI DLA NASZEJ SZKOŁY

      Zarejestrowaliśmy naszą Szkołę w akcji Lidla "Szkoły Pełne Talentów" i zbieramy TALENCIAKI

      Robiąc zakupy w Lidlu można odbierać przy kasie specjalne kupony - TALENCIAKI (zakupy za minimum 50 zł - w zakupach przynajmniej jeden owoc lub warzywo)

      JAK PRZEKAZAĆ TALENCIAKI NASZEJ SZKOLE?

      Można to zrobić na dwa sposoby:

      1. wejść na stronę https://szkoly.lidl.pl/Talenciaki/szkola?partyId=87040009129 i zeskanować kod QR lub wpisać go.

      2. wrzucić talenciaka do pudełka, które od 4 września będzie znajdować się przy głównym wejściu do szkoły.

       

      Zebrane talenciaki zamienimy na pomoce edukacyjne i sprzęt sportowy.

      Zapraszamy do udziału w akcji :)

     • EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

      29 września nasza placówka świętowała Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom. Tego dnia w naszej szkole na j. angielskim w kl. 1-3 obowiązywał wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI (Active Lessons Plan), który przygotowała @FundacjaV4Sport w partnerstwie z @AkademiaKrokietaiLamy.

      Sami zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!

      @EuropejskiDzienSportuSzkolnego

      #ESSDPoland#ActiveLessonsPlan#ESSD2023 #BeActive#edukacjawruchu #AKiL

      A. C.

      29 września  nasza szkoła pierwszy raz będzie brała udział w obchodach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego.

      To wielkie święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet z Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W 2022 roku w wydarzeniu wzięło udział aż 41 krajów z całego  świata.

      Ideą ESSD jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, a naszym marzeniem jest, by ta aktywność towarzyszyła im każdego dnia!

      W najbliższych dniach w naszej szkole na j. angielskim w kl. 1-3 obowiązywać będzie wyjątkowy harmonogram lekcji – RUCHOWY PLAN LEKCJI (Active Lessons Plan), który przygotowała @FundacjaV4Sport w partnerstwie z @AkademiaKrokietaiLamy.

      Uczniów kl. 1-3 szczególnie jutro oraz w przyszłym tygodniu zachęcam do założenia sportowych ubrań. Szczegóły dotyczące akcji znajdują się pod linkiem: https://www.essd.eu/?fbclid=IwAR03HkY1x0uTACzdzZBMvfr6o1u1x-0Sqi4VaqstiANc5Ds6qC8w9GpNP8k

      Zapraszam do wspólnej sportowej zabawy,

      Agata Cygan

     • SPOTKANIE Z PISARZEM

      ​​​​​​BIBLIOTEKA

      zaprasza

      3 X 2023  (WTOREK)

      NA SPOTKANIE

      z panią Moniką Kowaleczko-Szumowską.

       

      Dla klas VII -   Powstanie Warszawskie 

      dla klas 1-3 - Wokół "Gupikowa"     

      o autorce: 

      Monika Kowaleczko-Szumowska studiowała archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i język angielski na Uniwersytecie Stanu Illinois w USA.     

             Pracuje jako tłumacz, między innymi, książek dla dzieci  i młodzieży:   “Gorzkie urodziny”, “Z tęsknoty za Judy”, “Hugo i mapa z wyspy potworów”, “Dokąd odchodzisz”.  

             Tłumaczy też książki popularno-naukowe dla dorosłych, a także materiały i wystawy dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

             Jako pisarka zadebiutowała książką "Gupikowo", której bohaterem jest sympatyczna rodzinka fascynująca się hodowlą rybek akwariowych.

             Na co dzień mama czwórki rozbrykanych, choć wcale już niemałych dzieci.

    • Konkursy przedmiotowe MKO
     • Konkursy przedmiotowe MKO

      UWAGA! Tegoroczna edycja Konkursów Przedmiotowych, których organizatorem jest MKO. zgodnie z harmonogramem etapu szkolnego odbędzie się w dniach:

      3 października - język niemiecki

      4 października - język hiszpański

      6 października - język angielski

      9 października - chemia

      10 października - język polski

      11 października - geografia

      12 października - matematyka

      13 października - historia

      16 października - biologia

      17 października - fizyka

      Wszystkie informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie https://konkursy.mscdn.pl/

       

     • 20 IX - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

      Święto zostało ustanowione uchwałą sejmu z dnia 13 września 2013. Inicjatywa Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wyszła od dyrektorów łódzkich przedszkoli.

      Podczas pierwszych obchodów w 2010 roku, które odbyły się w Łodzi, dzieciaki, podczas festynu, posadziły w parku pamiątkowe dęby i razem w władzami miasta wypuściły do nieba baloniki z marzeniami. Co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma swój hymn, który zna większość podopiecznych przedszkoli w Polsce. 

    • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Międzynarodowy Dzień Kropki

      15 września świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto, które ma na celu pobudzenie kreatywności, pomysłowości i wiary w swoje możliwości. Uczniowie wysłuchali opowiadania The Dot Petera H Reynoldsa, uczyli się piosenki, pisali i rysowali w czym są dobrzy. Na muzyczno-plastycznej przerwie uczniowie śpiewali razem piosenkę The Dot oraz zakropkowali kredą szkolny plac

       

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 371108
 • Galeria zdjęć

   brak danych